Om vandværket / Generalforsamling
Generalforsamling
 
Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a afholdt
ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017,
kl. 19.30 på Snålandshavet i Karrebæksminde

Dagsorden iflg. vedtægterne:
 
Information om drikkevandskvalitet

I henhold til vandforsyningslovens krav om offentliggørelse af vand analyser fra de enkelte vandværker kan vi oplyse følgende:

Drikkevandet fra de to vandværker er i 2016 analyseret ved:
 
  • Udvidet kontrol (udtaget fra prøver på værkerne)
  • Normal kontrol incl. Organiske mikroforureninger:
    • pesticider, organiske klorforbindelser og aromater (udtaget fra prøvehaner på værkerne)
  • Begrænset kontrol (udtaget på ledningsnettet)
  • Uorganiske sporstoffer (udtaget ved indgang til forsynet ejendom
 
Der er i 2016 udtaget i alt 12 drikkevandsprøver. Samtlige analyseresultater ligger indenfor lovgivningens grænseværdier, herunder pesticider, organiske klorforbindelser og aromater (benzin og olieforbindelser).
 
Følgende kan oplyses om drikkevandets kvalitet:
 
17.4 H Hårdhed
0.025 mg Jern
0.005 mg Mangan
0.66 mg Flourid
 
 Der er ikke påvist Pesticider og andre mikroforureninger!
Referat af Generalforsamling den 28. marts 2017, kl. 19.30
i Kanalstuen på Smålandshavet.

Dagsorden: 

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ole Munk, som blev valgt, dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Dirigenten gav ordet til formanden for af aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning: 

Årsberetning ved Generalforsamlingen

Tirsdag d. 28. marts 2017
 

 I året der er gået, er der kommet 93 nye forbrugere i Karrebæk Vandforsyning, da Karrebækstorp vandværk sidst på året blev langt ind under os. Vi er nu 2442 forbrugere og der blev udpumpet i alt 136.128 m3.(55,7m3/forbruger). Mod et forbrug på 144.548 m3 i 2015. Forbruget er fordelt på Karrebæk med 107.884 og Vesterhave med 28.244 m3. Longshave ligger fortsat stille, og vi afventer fortsat hvad der sker med vores forhandlinger med Reedtzholm.

Der er siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Der er i året foretaget de planlagte vandanalyser af Eurofins, og de fandt desværre colibakterier i vandet på Vesterhave værket. Det tog os lang tid, mange skylninger og nye prøver inden vandet atter kunne sendes ud til vores forbrugere. Den sandsynlige årsag til Coli forureningen er indtrængen af bænkebidere, for efter nogen tids eftersøgning blev der fundet en mulig adgangsvej som efterfølgende blev lukket. Imens dette stod på fik Vesterhave og Karrebækstorp vand fra Karrebæk.

Vores vandindvindings tilladelser løber i tredive år ad gangen, og i år udløb tilladelserne for to af vores boringer. Vi har ansøgt om en fortsat tilladelse til at bruge disse to boringer. Det skal retfærdigheds vis siges at kommunen har hjulpet os med en del af det administrative, så vi var sikre på, at vi skrev det rigtige.

Vi har totalt oppumpet 141.600 m3 og fået betaling for de 136.128 m3 så de resterende 5.600 m3 er vand der er forsvundet ud af vores ledningsnet. Det er mange m3 og en del af dem kender vi fra fundne utætheder, men en hel del m3 ved vi ikke hvor de bliver af. For at finde lækagerne og nedbringe dette tab har vi planlagt, at få indbygget flowmålere på strategiske steder i nettet. Vi har hele året haft en utæthed på ca. 1 – 2 m3/t og det er ikke godt.

Oven i utæthederne har vi også oplevet nogle uregelmæssigheder, hvor vi måtte sætte dele af vandværkerne ud af drift i kortere tid, med oversvømmelse af boringen, mistet forbindelse med boringer. Udpumpning så stor på Kr. Himmelfartsdag at der gik kludder i skylningerne og værket stoppede. Dette er dog kun alm. driftshændelser, men indikerer dog sårbarheden i en vandforsyning og vigtigheden af et godt overvågningssystem. En del af denne overvågning er vores SMS udsendelser, som vi har haft stor glæde af hele året og til stor gavn for vores brugere.

Der blev sidste år udskiftet målere i hele Karrebæk området, men vi er ikke helt tilfreds med disse målere, da der har vist sig for mange fejl. Der har været for mange tællerfejl og en håndfuld af disse målere er sendt til afprøvning, og selvom der kun var en der ikke opfyldte tolerancekravet, samler vi alligevel fejlrapporteringer sammen til en klage hos leverandøren, for vi synes der er for mange usikkerheder.

Sidste år blev ESV overtaget af Karrebæk Vandforsyning, og der har kun været et par lækager i området, og så mangler vi fortsat at rydde deres vandværk. En af årsagerne til, at det endnu ikke er blevet ryddet, er afventen af udfaldet på forhandlingerne med Reedtzholm om placering af en brønd til styring af en evt. nødforsyning, eller måske en overtagelse - i hvert fald så er der gået forlang tid med den rydning, må vi konstatere.

Ved omtalen af Reedtzholm, så har der været flere møder med repræsentanter fra Reedtzholm for at diskutere forholdene, især de økonomiske, hvis en overtagelse skulle komme på tale. Udover værkernes respektive kassererer vil de revisorer for de to vandværker blive inddraget i aftalen.

Karrebækstorp vandværk, med sine 92 forbrugere og ca. 11 km. ledningsnet, er nu helt lagt ind under Karrebæk Vandforsyning, da de sidste papirer blev underskrevet sidst på året. Der er planlagt opsætning af en flowmåler til at overvåge nettet og en trykforøger for at holde trykket oppe. Forhandlingerne forud for overtagelsen har stået på hele året og har været en god proces hvor begge parter var glade for udfaldet.

Først på året har Højboparken henvendt sig og spurgt, om vi var interesseret i, at købe Laden der lå på grunden ved Vesterhave Værket. Det ville vi gerne, da vi kunne se en masse potentiale i den som administrationsbygning, men vi ville ikke have den lange adgangsvej med. Efter nogen forhandling og godtgørelse i prisen, sagde vi ja til også at tage adgangsvejen med. Brugen af laden og vedligeholdelse af vejen vil nok blive vendt nogle gange på de kommende bestyrelsesmøder.

Sidst på året var der indkaldt til et statusmøde med vores bank vedr. vores investeringer i aktier og obligationer, og i modsætning til sidste år så var der nu overskud på investeringerne, og de havde også næsten indhentet det underskud der var fra sidste år. Vi lader vores investeringer blive, som de er det næste år! 

Vores investeringer i året der kommer, vil komme til at dreje sig om ombygning af vores nyerhvervede ladebygning til brugbare kontorfaciliteter. Derudover skal der bygges hygiejne indgange på de to værker. Det skal klarlægges om der skal ske et nærmere forhold til Reedtzholm eller der kun skal være tale om en nødforsyning. Forholdet skal snarest afklares for at fastlægge om Lungshave værket skal aktiveres eller det er Reedtzholm der er løsningen. Hvad det end bliver så skal det ske inden sommer ferien da jeg ikke er sikker på at vores egne værker kan klare en spidsbelastning der er højere end i 2016.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for nogle gode og givende bestyrelesmøder. 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 

Peder gennemgik regnskabet, der blev stillet et spørgsmål om pension og ATP.

Regnskabet blev godkendt.
 

Budget for 2017 forelægges til godkendelse

Peder gennemgik budgettet som blev godkendt. 
 

Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.
 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 

På valg er:

Formand Stig Elholm, som ønsker genvalg 

Stig Elholm blev genvalgt med akklamation 

Bestyrelsesmedlem Flemming Enggaard, som ønsker genvalg 

Flemming Enggaard blev genvalgt med akklamation 

Bestyrelsesmedlem Søren Klausen, som ønsker genvalg 

Søren Klausen blev genvalgt med akklamation. 

Bestyrelsesmedlem Birgit Rasmussen, som ikke ønsker genvalg 

Formanden takkede Birgit for et godt og konstruktivt samarbejde og overbragte et par flasker rødvin. 

Bestyrelsen foreslår

Henrik Pind Hansen som nyt bestyrelsesmedlem.

Henrik Pind blev valgt med akklamation
 

Til suppleant foreslår bestyrelsen Torben Skov Nielsen 

Torben Skov Nielsen blev valgt med akklamation
 

Valg af revisor

Planrevision blev genvalgt
 

Eventuelt
 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
 

Formanden afsluttede generalforsamlingen.
 

Karrebæksminde, den 28. marts 2017
 

Ole Munk                                    Stig Elholm

 
Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a | CVR: 34160104 | Karrebækvej 924, 4736 Karrebæksminde - Danmark | Tlf.: 23711342